نمونه کار آموزش سازمانی سئو

آریابهکار (AriaBehkar)

نوع آموزش: سازمانی (کاربردی)

نوع سایت: شرکتی

ساعات آموزش: ۴ ساعت

هدف پروژه: آموزش کاربردی پرسنل کارفرما جهت تولید محتوای سئو سازی شده

آریابهکار

نمونه کار آموزش سازمانی: آریابهکار

شرح مختصر پروژه

باتوجه به آشنا بودن تیم کارفرما با مبانی و اصول بهینه سازی سایت، روش های اصولی و استاندارد تولید محتوا و همچنین سئو سازی محتوای تولید شده آموزش داده شد.